1. Welkom bij DealsinSU. Welkom bij www.dealsinsu.com en hartelijk dank voor uw bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 27 maart 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website Dealsinsu.com (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Dealsinsu worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Dealsinsu aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Dealsinsu raadt iedereen die gebruik maakt van haar diensten vooraf deze Gebruiksvoorwaarden te lezen. Dealsinsu kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy. In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

3. Minderjarigen. De diensten van Dealsinsu zijn niet toegankelijk voor minderjarige Gebruikers tenzij zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer toegestaan is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website. De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. Tenzij Dealsinsu daarvoor toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Post an ad’ knop. Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Dealsinsu daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan. Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Dealsinsu. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Dealsinsu verzonden. Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik om dit gedrag te rapporteren; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Dealsinsu kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort: Dealsinsu kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Dealsinsu of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of b. Dealsinsu kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag. Dealsinsu kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Dealsinsu binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

6. Wij geven geen garanties. Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

7. Beperking aansprakelijkheid Dealsinsu. Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door (i) gebruik van de diensten van Dealsinsu; (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan; (iii) onjuiste informatie op de Website; (iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of (v) wijzigingen in de diensten van Dealsinsu of wijzigingen in of op de Website. Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan Dealsinsu betaald heeft voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

8. Wijzigingen van de diensten op de Website. Dealsinsu kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites en diensten van derden. De website “Dealsinsu.com” bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Dealsinsu heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

10. Klachtenregeling Klachten over de dienstverlening van Dealsins. U kunt uw klacht indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 5 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

11. Overige bepalingen. Dealsinsu kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Dealsinsu zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en App en/of de diensten gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Dealsinsu zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. Kennisgevingen aan Dealsinsu (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Dealsinsu, Mr. Jagernath Lachmonstraat 37, Paramaribo. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending. Dealsinsu is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Dealsinsu over te dragen aan Suriname Yellow Pages N.V. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Dealsinsu en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Dealsinsu en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Surinaams recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Paramaribo, Suriname, bevoegd zijn een oordeel te vellen.

12. Verboden of verdachte objecten en diensten. Dealsinsu is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Dealsinsu is hierbij niet betrokken. De verkoop en aankoop van objecten en diensten op Dealsinsu is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een object of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via Dealsinsu mag worden verkocht. Daarnaast stelt Dealsinsu zelf ook regels met betrekking tot het plaatsen van advertenties en het gebruik van haar platform. In sommige gevallen wijkt Dealsinsu hierbij af van bovenstaand uitgangspunt en verbieden deze regels het aanbieden van sommige objecten en diensten, ook als handel in deze volgens geldende wet- en regelgeving niet verboden is. Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden en verdachte objecten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van objecten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via Dealsinsu, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als gebruiker van Dealsinsu bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde objecten en diensten wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde objecten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een jurist bij u in de buurt. Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties: Uw advertentie kan worden verwijderd (zonder restitutie van het advertentietarief) Uw account kan worden geschorst Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende Als u verboden, verdachte of inbreukmakende objecten of diensten opmerkt, kunt u ons contacten om de desbetreffende advertentie te verwijderen.

Lijst verboden en verdachte objecten en diensten:

  • Beschermde dieren, producten van dieren en planten
  • Drugs Explosieve objecten gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
  • Verboden Geneesmiddelen
  • Kans- en piramide spelen
  • Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
  • Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
  • Valse valuta en –postzegels tenzij het aan een spel verbonden is: Monopolie etc.